2014-02-09

2013-2014 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Kontenjanları2013-2014 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Yatay geçiş için Meslek Yüksekokullarına en son başvuru tarihi
   (Bütün belgeler tamamlanmış olmalıdır)

10 Şubat 2014

Yatay geçiş başvurularına ilişkin sonuçlarının ilanı

13 Şubat 2014

Asıl olarak yerleşenlerin kayıtları

17-18 Şubat 2014

Yedek olarak yerleşenlerin kayıtları

20-21 Şubat 2014

 

Başvuru Koşulları

1-    Yatay geçişler, “Kurumlar Arası” ve “Kurum İçi” olmak üzere ön lisans düzeyinde diploma programları arasında yapılır.   

a)        Kurumlar Arası Yatay Geçiş:

- Diğer üniversitelerin ön lisans programları ile Üniversitemiz aynı düzeyde ve eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. 

-Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.  Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adaylar, başarı şartını yerine getirerek başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilirler.

               b)     Kurum İçi Yatay Geçiş                       :

                         - Kurum içi yatay geçişler üniversitemiz meslek yüksekokulları programları arasında ve üniversitemizin diğer meslek yüksekokulları programları arasında yapılabilir. Kontenjanlar meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca belirlenir. Kontenjanlar meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan programlar için veya diğer meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan programlardan kabul edilecek geçişler için ayrı ayrı belirlenebilir.

                         -  Kontenjanlar ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini geçmeyecek biçimde tespit edilir.

                         - Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve ait taban puanları, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.

                          - Meslek Yüksekokulu yönetim kurulları farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş kontenjanı ilan edebilirler.  Bu şekilde yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla aldığı puanın, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

                         - Kurum içi yatay geçiş kontenjanları Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları internet siteleri aracılığı ile duyurulur, bir örneği Rektörlüğe gönderilir.

2-    Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapmak üzere başvuran öğrenciler ayrılacağı kurumdaki tüm derslerinden başarılı  olmalıdırlar.

         3-  Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

4-  Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yılsonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

5-     Herhangi bir disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

6-     İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Ancak, hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek ve not ortalaması ile kontenjan koşulları içinde kalmak kaydıyla normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilir. Normal örgün öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Bu yatay geçişler de örgün öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, geçiş yapan bu öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.

7-     Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

8-     Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

1-       Başvurusu olan tüm adayların isimleri, geldiği kurumdaki Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre en yüksek puandan başlanarak sıralanmış biçimde ilgili yüksek öğretim kurumunun internet sayfasında ilan edilir.

2-       Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.

3-          Başvurunun kontenjandan fazla olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) eşitliği durumunda, Merkezi Yerleştirme puanlarına da bakılarak puanı yüksek olan aday sıralamaya alınır.

4-                   Dörtlü ve Yüzlü sisteme göre notların dönüştürülmesinde YÖK tarafından düzenlenen not dönüşüm tablosu kullanılır.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

1.        Not Durum Belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (kopya kabul edilmez).

2.        Başvuru dilekçesi (dilekçede başvurulan program belirtilmelidir)

3.        Yurt dışından yapılan başvurularda;

a.        Adayın öğrenim gördüğü Üniversite Yükseköğretim Kurulunca tanınıyor olmalıdır.

b.        Belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti ile Türkçe tercümeleri,

c.        Yükseköğretim Kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman.

4.        Disiplin cezası  almadığına ilişkin belge.

5.        Ders müfredatları ve ders içerikleri.

6.        Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Kontenjanlar

Malkara Meslek Yüksekokulu

107950315

Elektrik

3

107950324

Gıda Teknolojisi

3

107950836

İşletme Yönetimi

5

107951207

Makine

2

107950696

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

3

107950633

Pazarlama

2

107951182

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

 

 

 UA-51204629-5