YETERLİLİKLER

Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği


1-Yenilik ve değişime açık, girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma
2-Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma
3-İş organizasyonu yapmak
4-Hayvan ve hayvansal ürünleri pazarlamaya hazırlamak mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek
5-Hayvan ve Hayvan barınağının temizlik ve bakımını yapmak
6-Hayvanların beslenmesini takip etmek
7-Hayvanlardan süt elde etmek hastalık ve parazitlere karşı mücadelede verilen görevleri yapmak
8-Hayvanlardan döl almak
9-Buzağı, kuzu ve oğlakların büyümesini takip etmek
10-Ayak hastalıklarına karşı önlem almak

Elektrik


1-Zayıf akım, kuvvetli akım, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, elektrik tesisat planlarını çizebilmek, elektrik tesisatının taahhüt ve keşif işlerini kavrayıp yapabilmek.
2-Temel yabancı dil bilgisine sahip olmak.
3-Temel fizik kavramları ve temel elektrik devre çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak
4-Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek.
5-Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri programlayabilmek
6-Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak
7-İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
8-Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak
9-Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak.
10-Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım onarım ve montajını yapabilmek.
11-Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak.
12-Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek.
13-Çizim ve simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devreleri tasarlamak
14-Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak.
15-Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek.
16-Alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak

Gıda Teknolojisi


1-Yenilik ve değişime açık, girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma
2-Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda gerekli iletişim becerisine sahip olma
3-Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma
4-İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama ve toplumsal dönüşümü algılama
5-Gıda teknolojisinin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
6-Gıda Teknolojisinin temel kavramlarını anlama, anlatma ve kullanma
7-Gıda teknolojisi konusunda bilgi ve becerilerini kullanma, üretim ve laboratuar alanlarının en az birinde uygulayabilme
8-Gıda sektöründe koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
9-Gıda işletmesi gereklerini kavrama, örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama
10-Gıda işleme yöntemlerinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrama
11-Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma
12-Analitik düşünme, Gıda üretim teknolojisi başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma

İşletme Yönetimi


1-Yenilik ve değişime açık, girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma
2-Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda gerekli iletişim becerisine sahip olma
3-Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma
4-İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama ve toplumsal dönüşümü algılama
5-İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslar arası ve küresel boyutlarını kavrama
6-İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrama
7-İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
8-İşletmecilik temel kavramlarını anlama, anlatma ve kullanma
9-İşletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları, muhasebe alanlarının en az birinde uygulayabilme
10-İş / işletme kurma gereklerini kavrama, örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama
11-Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma
12-Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma

Makine


1-Yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2)‏.
2-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level)‏.
3-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.
4-Makine alanında tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
5-Makine alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
6-Makine alanındaki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
7-Makine alanındaki konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8-Makine alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek
9-Makine alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
10-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları


1-Yenilik ve değişime açık, girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma
2-Vergi Mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin teorik ve bilgilere sahip olma
3-Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği
4-Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma
5-Takım çalışmasına yatkın iletişim becerileri kazanmış
6-Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme
7-Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanmak
8-Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında bilgiye sahip olan
9-Muhasebe departmanında ast olarak çalışanların performanslarını değerleme ölçülerini kavrayabilen meslek elemanları yetiştirmektir
10-Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek
11-Mesleğin gerektirdiği güvenirlik ve ahlak anlayışı
12-Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma
13-İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama ve toplumsal dönüşümü algılama
14-Diğer departmanlarda çalışanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
15-Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak

Pazarlama


1-Yenilik ve değişime açık, girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma
2-Pazar ve pazarlama çevresi kurma gereklerini kavrama, örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama
3-Pazarlama programının yerel, ulusal, uluslar arası ve küresel boyutlarını kavrama
4-Pazarlama programının stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrama
5-Pazarlamacılık temel kavramlarını anlama, anlatma ve kullanma
6-Pazarlama bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları, muhasebe alanlarının en az birinde uygulayabilme
7-Pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
8-Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda gerekli iletişim becerisine sahip olma
9-Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma
10-İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama ve toplumsal dönüşümü algılama
11-Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma
12-Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma

Turizm ve Otel İşletmeciliği


1-Yiyecek- içecek işletmeciliği hakkında bilgi sahibi olmak. Her tür yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip olarak uygulamak. Ziyafet ve protokol organizasyonları hakkında bilgi ve donanımlı olmak. Mutfak hizmetleri ve teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak. Endüstriyel yemek üretimi konusunda teknik bilgi ve yemek üretimi becerisine sahip olmak.
2-Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, öncelik kullanabilmek.
3-Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. Yabancı turistlerle anlaşabilecek düzeyde İngilizceyi anlamak ve konuşabilmek. Sektörün ihtiyacı olan ikinci bir yabancı dili, temel mesleki kavramları ve diyalogları anlayacak ve konuşacak düzeyde bilmek. Turizm sektöründe kullanılan uluslararası terimleri ve deyimleri kavradığını göstermek.
4-Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olmak ve sektörle ilgili temel kavramlara vakıf olduğunu göstermek. Konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve diğer turizm işletmeleri hakkında bilgi sahibi olmak.
5-Turizm pazarlaması, seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü konusunda genel bilgi ve beceriye sahip olmak. Kongre, fuar ve toplantı organizasyonu bilgisine sahip olmak.
6-Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler bilincinde olmak. Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak.
7-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. Yazışmaları yapabilecek, temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki sunumları gerçekleştirebilecek düzeyde Ofis programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak. Bununla birlikte konaklama yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Ön büro, kat hizmetleri ve yiyecek içecek bölümleri otomasyon sistemlerini bilmek ve bu konudaki yazılımlardan en az birini kullanabilme yetisine sahip olmak.
8-Otel işletmelerinin tasarımı ve oda dizayn konusunda bilgi sahibi olmak. Otel işletmelerinde odalar bölümü konusunda bilgi sahibi olmak ve yönetimini kavramak. Ön büro departmanındaki tüm işlemleri bilmek ve bir otomasyon programı ile bunları uygulayabilmek. Kat Hizmetleri ile ilgili bilgi beceriye sahip olup, otel ve odaların temizlik, hijyen ve düzeni konusunda uygulamalı bilgiye sahip olmak. Yukarıdaki faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan hizmetlerin pazarlanması konusunda bilgi sahibi olmak.
9-Otel işletmeleri faaliyetleri ile turizm sektörünün diğer alanları arasında entegrasyonu sağlayan bağlantıları kavrayacak bilgiye sahip olmak.
10-Genel muhasebe ve konaklama işletmeleri muhasebesi konularında genel bilgi sahibi olmak. Turizm işletmeleri faaliyetlerinin maliyet analizlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. Yiyecek-içecek standart reçeteleri hazırlama ve maliyetlerini hesaplama bilgisine sahip olmak.
11-Genel beslenme ilkeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak. Gıda teknolojisi ile ilgili bilgiye sahip olmak ve gıdaların saklanması ve korunmasını yöntemlerini bilmek. Turizm işletmelerinde ve toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon konusunda bilgi sahibi olmak ve hijyen kurallarını uygulamak.
12-Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. Türkiye´nin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi sahibi olmak.